Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI „INBRU” SP. Z O.O.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzi INBRU Sp. z o.o. (dalej: spółka) oraz, że są one dla nas ważne. Jako uczestnik obrotu gospodarczego i podmiot działający na szeroką skalę w wielu obszarach rynku, świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych, wobec czego, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie naszych Klientów i Kontrahentów o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w związku z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych i z kim kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Inbru” spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leona Wyczółkowskiego 6 (65-140 Zielona Góra) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem pod nr KRS 0000594925REGON 363378160NIP 9291874954.

Jako administrator Spółka dba o to by przekazywane przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na powyższe adresy,
 • za pośrednictwem e-mail: inbru.biuro@gmail.com

lub

 • telefonicznie: pod nr 604-909-722

Dane osobowe – czym są i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Inbru Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w różnych celach, przy czym celem nadrzędnym jest realizacja zawartej umowy i w zależności od celu danej umowy, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Podstawy prawne przetwarzania.

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych została określona przepisami prawa tj. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zawartymi umowami możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

Spółka przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Spółki niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Spółka, np. system elektronicznego rejestrowania rozmów, przy czym każdorazowo w takim przypadku informujemy osobę fizyczną o nagrywaniu takiego połączenia i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie.
Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Ponadto przetwarzamy także dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom Spółki i wykorzystywane przez nich na potrzeby realizacji umów zawartych przez Inbru Sp. o.o.

W związku z powyższym przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami lub osób związanych z klientami Spółki, opiera się na:

 • Usprawiedliwionym interesie Spółki jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, zabezpieczeniu dokumentacji gromadzonej na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),wykonania zawartej umowy, zgody (w tym w szczególności zgody na podejmowanie czynności poprzedzających zawarcie umowy i związany z tym kontakt dostępnymi kanałami, tj. poczta elektroniczna, sms, telefon),
 • Obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe Spółki lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych)

 • Informacje ogólne
  Spółka może prowadzić strony internetowe lub świadczyć usługi drogą elektroniczną, przy czym osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe Spółki (dalej: serwisy) lub korzystające z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, mają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Pliki „Cookies”
   W pewnym zakresie Spółka może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies (niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych znajdujących się na prowadzonych stronach internetowych). Pliki te umożliwiają m.in. korzystanie z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Niektóre serwisy Spółki są niezbędne do działania jej serwisów i zapewnić: 

    

   • Utrzymanie sesji użytkownika,
   • Zapisanie stanu sesji użytkownika,
   • Umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania,
   • Zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
   • Zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe Spółki,
   • Monitoring dostępności usług.
    • Niektóre pliki nie są niezbędne do korzystania z serwisów Spółki, a jedynie ułatwiają korzystanie z tych serwisów, umożliwiając:

    

   • Przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,
   • Zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
   • Przywrócenie sesji użytkownika,
   • Zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
   • Sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
   • Umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu,
   • Dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników,
   • Ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,
   • Przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,
   • Wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
   • Wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Każdy użytkownik serwisów Spółki może samodzielnie zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Spółkę lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 • Logi dostępowe
 •  

Spółka może zbierać informacje dotyczące korzystania z prowadzonych serwisów przez ich użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną „www”.
Należy pamiętać, że Spółka może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru
IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, w oparciu o stosowne przepisy prawne.

– inne dane

W niektórych przypadkach, np. w formularzach zamówień, Spółka może zbierać bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe

– automatyczne przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisów

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych oraz wpływać istotnie na jej sytuację.
Jednocześnie wskazujemy, że w ramach przetwarzania zautomatyzowanego, nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych oraz przetwarzamy takie dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

– podstawy prawne przetwarzania

W związku z przetwarzaniem danych osób korzystających z serwisów Spółki mogą zachodzić różne rodzaje podstaw prawnych przetwarzania. Co do zasady zależy to od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, w szczególności:

dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Spółkę mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych bądź na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą,

dane osobowe osób, które korzystają ze sklepów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, w pewnych sytuacjach przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu przekażemy Państwa dane osobowe?

Spółka może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie w sytuacjach, w których zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w tzw. umowie powierzenia, zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zapewnienia ich poufności i bezpieczeństwa.
W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Spółka przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • Podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi hostingowe,
 • Podwykonawcy Spółki, świadczący usługi w związku z realizacją zawartych umów, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,
 • Kancelarie prawne świadczące usługi ochrony prawnej na rzecz Spółki, przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji danego celu,
 • Audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
 • Organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne i wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa mającego siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG przekazywanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa odrębnej zgody i w ramach umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?

Spółka przechowuje dane osobowe przez okres jaki pozostaje w związku z realizacją zawartej umowy i jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Spółka nie przetwarza danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z zastosowanych podstaw prawnych, tak w szczególności:

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa
 • Do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • W przypadku, przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu, gdy sprzeciw taki przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 • W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, okres przechowywania danych w odniesieniu do zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom fizycznym przysługują określone prawa dotyczące ich danych osobowych, a Spółka jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym, macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych w każdej chwili,
 • żądania sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki,
 • otrzymania informacji o przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić o przesłanie ich bezpośrednio innemu administratorowi,
 • w przypadku danych, które udostępnili Państwo na podstawie swojej zgody i które będą przetwarzane z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres:

inbru.biuro@gmail.com

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy ze Spółką. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych będzie brak możliwości zawarcia takiej umowy.

Wątpliwości i skargi.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres:

inbru.biuro@gmail.com

Wszystkie skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.